Pro prodejce

Přihlašování prodejců na Burčákové slavnosti 2019 byl ukončen. 
Děkujeme za pochopení.

Podmínky prodeje

Prodejci jsou oprávněni používat pronajatou část pozemku po dobu BS po zaplacení nájemného, na základě předpisu k úhradě, který obdrží od pořadatele neprodleně po vyřízení jeho rezervace.

Po skončení nájmu jsou prodejci povinni pronajatou část pozemku na svůj náklad vyklidit a uklidit a v řádném stavu předat pronajímateli nejpozději do 07:00 hod v neděli po skončení Burčákových slavností. Pokud prodejce tuto povinnost nesplní, má pronajímatel právo pozemek sám vyklidit na náklady prodejce.

Za případnou škodu způsobenou na pronajatém pozemku odpovídá prodejce v souladu s občanským zákoníkem.

Sektor s občerstvením:
- místa číslo 1-15, 68-74, 83-116
- cena za 1 běžný metr a den činí 600,- Kč

Sektor s řemeslným zbožím:
- místa číslo 16-28, 55-67.1, 75-80, 81-82 - zrušeno,
119-131.1, 132 -171, 172-183 zrušeno, 184-186, 187 zrušeno, 188-208
- cena za 1 běžný metr a den činí 120,- Kč

Sektor s řemeslným zbožím - městské stánky:
- místa číslo 29-54
- cena 600,- Kč

Sektor pro ostatní zboží:
- místa číslo 212-228
- cena za 1 běžný metr a den činí 240,- Kč

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH.


Prodejce souhlasí s těmito podmínkami:

  • pro prodejce, jejichž smlouva se uzavírá od pátku - příjezd na místo v pátek je možný od 14,00 do 17,00 hodin (pouze prodejci občerstvení)
  • pro prodejce, jejichž smlouva se uzavírá od soboty - příjezd v sobotu po 5:30 hod, nejpozději v 6:30 hod.
  • v prostorách Dukelského náměstí a přilehlých ulic není možné parkovaní, prodejci je umožněn vjezd pouze pro vyložení a naložení zboží, není zde možné ani odstavení vozidla s uloženým zbožím
  • v žádném stánkovém prodeji není povolen prodej burčáku
  • prodejce sdělí pronajímateli technické požadavky, v případě požadavku připojení k elektrické síti musí prodejce doložit kopie revizních zpráv elektrických spotřebičů, prodlužovacích šňůr a nahlásit požadovaný odběr energie
  • prodejce na prodejní stánek umístí viditelně kartičku, kterou po úhradě nájemného obdrží od pronajímatele, tou se prokáže i při vjezdu na Dukelské náměstí, bez platné kartičky mu nebude umožněn vjezd do prostoru Dukelského náměstí.

Prodejce je povinen udržovat na místě prodeje pořádek.

Je zejména povinen:

a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě a na vlastní náklady udržovat pronajatou část pozemku v pořádku a čistotě (kontejner na odpad bude umístěný v dolní části náměstí u WC),

b) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid,

c) udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a dočasných skladových prostor,

d) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem určené místo utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů,

e) k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu.