Pro prodejce

Přihlašování prodejců na Burčákové slavnosti 2019:

Podmínky prodeje

Prodejci jsou oprávněni používat pronajatou část pozemku po dobu BS po zaplacení nájemného, na základě předpisu k úhradě, který obdrží od pořadatele neprodleně po vyřízení jeho rezervace.

Po skončení nájmu jsou prodejci povinni pronajatou část pozemku na svůj náklad vyklidit a uklidit a v řádném stavu předat pronajímateli nejpozději do 07:00 hod v neděli po skončení Burčákových slavností. Pokud prodejce tuto povinnost nesplní, má pronajímatel právo pozemek sám vyklidit na náklady prodejce.

Za případnou škodu způsobenou na pronajatém pozemku odpovídá prodejce v souladu s občanským zákoníkem.

Sektor s občerstvením:
- místa číslo 1-15, 68-74, 83-116
- cena za 1 běžný metr a den činí 600,- Kč

Sektor s řemeslným zbožím:
- místa číslo 16-28, 55-67.1, 75-80, 81-82 - zrušeno,
119-131.1, 132 -171, 172-183 zrušeno, 184-186, 187 zrušeno, 188-208
- cena za 1 běžný metr a den činí 120,- Kč

Sektor s řemeslným zbožím - městské stánky:
- místa číslo 29-54
- cena 600,- Kč

Sektor pro ostatní zboží:
- místa číslo 212-228
- cena za 1 běžný metr a den činí 240,- Kč

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH.


Prodejce souhlasí s těmito podmínkami:

  • pro prodejce, jejichž smlouva se uzavírá od pátku - příjezd na místo v pátek je možný od 14,00 do 17,00 hodin (pouze prodejci občerstvení)
  • pro prodejce, jejichž smlouva se uzavírá od soboty - příjezd v sobotu po 5:30 hod, nejpozději v 6:30 hod.
  • v prostorách Dukelského náměstí a přilehlých ulic není možné parkovaní, prodejci je umožněn vjezd pouze pro vyložení a naložení zboží, není zde možné ani odstavení vozidla s uloženým zbožím
  • v žádném stánkovém prodeji není povolen prodej burčáku
  • prodejce sdělí pronajímateli technické požadavky, v případě požadavku připojení k elektrické síti musí prodejce doložit kopie revizních zpráv elektrických spotřebičů, prodlužovacích šňůr a nahlásit požadovaný odběr energie
  • prodejce na prodejní stánek umístí viditelně kartičku, kterou po úhradě nájemného obdrží od pronajímatele, tou se prokáže i při vjezdu na Dukelské náměstí, bez platné kartičky mu nebude umožněn vjezd do prostoru Dukelského náměstí.

Prodejce je povinen udržovat na místě prodeje pořádek.

Je zejména povinen:

a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě a na vlastní náklady udržovat pronajatou část pozemku v pořádku a čistotě (kontejner na odpad bude umístěný v dolní části náměstí u WC),

b) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid,

c) udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a dočasných skladových prostor,

d) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem určené místo utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů,

e) k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu.