Rezervace prodejních míst na rok 2018 bude ukončena 27.4.2018.

 

Provozní řád Burčákových slavností v Hustopečích

Termín konání: 5.-6.10.2018

 

 

Tento provozní řád platí po dobu Burčákových slavností v Hustopečích (dále jen „BS“) pro subjekty zajišťující prodej zboží a poskytování služeb (dále jen „prodejci“) na pozemcích zapsaných na LV 10 001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče a to pozemku parc. č. 81/1 – Dukelské náměstí ,ul. Kosmákova a pozemku parc.č. 24/1 - ul. Husova a dále pro provozovatele mázhausů.

 

 

Mázhausy

 

Mázhausem se rozumí kamenný dům, průjezd – stavba, nikoliv stánek (přístřešek) před budovou, kde se mázhaus provozuje. Plátěné mázhausy nejsou povoleny. Provozovatel smí prostor před budovou užívat pouze k posezení nikoliv k prodeji burčáku, či jiného občerstvení. Nutností je dbát při tom na zachování volného průjezdu pro vozidla záchranného integrovaného systému a pořadatelů.

 

Provozovatel mázhausu je povinen uzavřít pro veřejnost všechny alternativní průchody z jiných ulic tak, aby jimi neprocházeli návštěvníci Burčákových slavností bez zaplacení vstupného. Vstupy na náměstí jsou povoleny pouze přes pokladny.

 

Ze strany pořadatele BS je kladen zásadní důraz na kvalitu podávaného burčáku. V době konání slavností bude nezávislá komise degustátorů v civilu provádět namátkové kontroly v mázhauzech. Komisaři vytvoří na základě svého hodnocení protokol o kvalitě zkoušeného burčáku. Protokoly komisařů budou následně sloužit k určení pořadí mázhausů dle kvality burčáku.

 

Povolenka k vjezdu se vystavuje vždy na jeden mázhaus a je třeba ji společně s SPZ zásobovacího vozidla, jménem a telefonním kontaktem nechávat v autě na viditelném místě za předním sklem. Pouze takto označeným vozidlům bude umožněno zásobování mázhausu, a to systémem – přijet – vyložit – odjet. Parkování je zakázáno.

 

Povinností provozovatele je trvale udržovat během otevírací doby čistotu mázhausu a zajistit úklid po jeho uzavření.

 

Poplatek za mázhaus činí 2.000,- Kč + 21% DPH

 

 

Práva a povinnosti prodejců

 

Prodejci jsou oprávněni používat pronajatou část pozemku po dobu BS po zaplacení nájemného pouze  k prodeji zboží nebo poskytování služeb.

 

Prodejci jsou povinni respektovat a nenarušit běžný provoz v sousedství pronajaté části pozemku a tento nijak neomezit.

 

Po skončení nájmu jsou prodejci povinni pronajatou část pozemku na svůj náklad vyklidit a uklidit a v řádném stavu předat pronajímateli nejpozději do 07,00 hod v neděli po skončení Burčákových slavností. Pokud prodejce tuto povinnost nesplní, má pronajímatel právo pozemek sám vyklidit na náklady prodejce.

 

 

Za případnou škodu způsobenou na pronajatém pozemku odpovídá prodejce v souladu s občanským zákoníkem.

 

Prodejce souhlasí s těmito podmínkami:

  • pro prodejce, jejichž smlouva se uzavírá od pátku - příjezd na místo v pátek je možný po 14:00 hodině
  • pro prodejce, jejichž smlouva se uzavírá od soboty - příjezd v sobotu po 5:30 hod, nejpozději v 6:30 hod.
  • v prostorách Dukelského náměstí a přilehlých ulic není možné parkovaní, prodejci je umožněn vjezd pouze pro vyložení a naložení zboží, není zde možné ani odstavení vozidla s uloženým zbožím
  • v žádném stánkovém prodeji není povolen prodej burčáku
  • prodejce sdělí pronajímateli technické požadavky, v případě požadavku připojení k elektrické síti musí prodejce doložit kopie revizních zpráv elektrických spotřebičů, prodlužovacích šňůr a nahlásit požadovaný odběr energie
  • prodejce na prodejní stánek umístí viditelně kartičku, kterou po úhradě nájemného obdrží od pronajímatele, tou se prokáže i při vjezdu na Dukelské náměstí, bez platné kartičky mu nebude umožněn vjezd do prostoru Dukelského náměstí.

 

Prodejce je povinen udržovat na místě prodeje pořádek.

 

Je zejména povinen:

a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě a na vlastní náklady udržovat pronajatou část pozemku v pořádku a čistotě (kontejner na odpad bude umístěný v dolní části náměstí u WC),

b) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid,

c) udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a dočasných skladových prostor,

d) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem určené místo utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů,

e) k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu.

 

 

Závěrečná ustanovení

 

Organizátorem Burčákových slavností je město Hustopeče, organizační složka města Marketing a kultura města Hustopeče se sídlem Dukelské nám., 693 17 Hustopeče.

 

 

Kontaktní osoba:

Jana Tupá                   tel. 519 441 008           775 095 523  (stánkový prodej)

 

Tento Provozní řád Burčákových slavností v Hustopečích byl schválen radou města Hustopeče dne 20.01.2015 a je účinný od 01.03.2015.

Současně se ruší Provozní řád Burčákových slavností v Hustopečích, účinný od 01.10.2014.

 

V Hustopečích, dne 21.01.2015

 

      

 

Akci pořádá

Město Hustopeče

 

Hlavní partneři

Plody slunce small

 

Stary vrch small

 

agrotec-group small

 

VF small

 

fia small

 

Frauenthal small